top of page
PixbyMay_Logo-04.png

Algemene voorwaarden

Pix By May

Algemeen

 

1. AKKOORD. Wie een fotoshoot boekt bij Pixbymay gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

 

2. VOORWAARDEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

3. PRIJZEN. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

4. GESCHENKBONNEN. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

5. BETALINGSTERMIJN. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar vijftien dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd nadere ingebrekestelling door fotograaf. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 EUR administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotograaf.

 

6. VOORBEHOUD. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

 

7. UITSTEL. De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen en voorwaarden zullen dan van toepassing zijn.

 

8. AFHALING. Afhaling van producten/foto’s kan gratis in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door de fotograaf, of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

9. KLACHTEN. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.

 

Foto’s

 

1. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF. Beeldmateriaal gemaakt door Pixbymay kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website, blog en facebook. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 

2. PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beeldmateriaal gemaakt door Pixbymay mag door de klant gedeeld worden op sociale media. Hij zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: Pixbymay / www.pixbymay.be.

 

3. AUTEURSRECHT. Een fotosessie van Pixbymay wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor- of zonder de toestemming van de fotograaf, zal een toeslag volgen en zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

4. NABEWERKING. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

 

5. BEWARING. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte, worden minimaal gedurende 60 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

 

7. KLEUR. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

 

8. JPEG. De foto’s worden geleverd in jpg formaat.

Fotosessies

 

1. ANNULATIE. Een fotosessie kan geannuleerd worden tot drie dagen voorafgaand aan de geplande sessie. Bij annulatie later dan drie dagen voorafgaand op de dag van de sessie, zal een annulatiekost van 35 EUR aangerekend worden, omdat de beschikbare plaats niet meer ingevuld kan worden. De sessie dient dan wel verzet te worden naar een latere datum. Indien de klant annuleert binnen de 7 dagen voor een sessie, en deze niet verzet wordt naar een andere datum, zal er 50% in rekening worden gebracht.

 

2. OVERMACHT. Bij afwezigheid door overmacht/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt er in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken. Is dit niet mogelijk dan zoekt de fotograaf een andere beschikbare fotograaf. Pixbymay kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er geen andere fotograaf wordt gevonden.

 

3. NO SHOW. Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 

4. BETALING. De foto's worden pas bewerkt en de gallerij met foto’s worden pas afgeleverd aan de klant nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.

 

5. AANTAL FOTO'S. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan verschillen van fotosessie tot fotosessie. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt.

 

6. BIJBESTELLINGEN. Bijbestellingen kunnen enkel worden gemaakt via mail of via een schriftelijke bestelbon. Deze mail/bestelbon is bindend. De klant verbindt zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

bottom of page